પોલીયુરેથીનકઠોરફોમસિસ્ટમ
વોટરપ્રૂફ&સીલંટસીલંટ
સર્ફેકટન્ટ્સઅનેખાસ聚醚

અમારાવિશે

INOV集团有3个生产基地,位于山东和上海省。

અમેગુણવત્તાગ્રાહકોનેપાડવામાટેકરેછેછે。વિનંતી,નમૂના,સંપર્ક,સંપર્ક!

તપાસ