ប្រព័ន្ធស្នោ聚氨酯
密封剂ផលិតផលផលិតផល密封剂ផលិតផល
表面活性剂ហើយ聚醚ពិសេស

អំពីពួកយើង

INOV集团有3个生产基地,位于山东和上海省。

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

shandong inov聚氨酯公司,有限公司,2003年គឺជាគឺជាគឺជាគឺជាគឺជាគឺជាជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងសំបុត្រសំបុត្រលេខ,eoក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនផលិត

យើងខិតខំផ្តល់អតិថិជននូវដែលមានគុណភាព。ពពគំរូ&quot,ទំនាក់ទំនងយើង!

សំណួរ