பாலியூரிதீன்வளையாதநுரைஅமைப்பு
நீர்ப்புகா&முத்திரைகுத்தப்மெழுகுபோன்றஒருவகைப்பொருள்தயாரிப்புகள்
சர்பாக்டான்ட்கள்அத்துடன்சிறப்புப்聚醚

எங்களைபற்றி

INOV集团有3个生产基地,位于山东和上海省。

நிறுவனவரலாறு

சாங்டங்INOVபாலியூரிதீன்பாலியூரிதீன்நிறுவனத்தின்,2003年இல்இல்தொழில்முறை மூலப்பொருட்கள் மூலப்பொருட்கள்அஞ்சல்,EOஇல்கீழ்நிலைஉள்ளதுஉள்ளதுஉள்ளது。

நாம்தரமானவாடிக்கையாளர்களுக்குமுயற்சிக்கிறோம் முயற்சிக்கிறோம்。வேண்டுகோள்,மாதிரி&ஆனால்,தொடர்பு!

விசாரணை