పాలియురేతేన్దృఢమైనఫోమ్వ్యవస్థ
జలనిరోధిత&లేపనంలేపనం
సర్ఫాక్టంట్లుమరియుప్రత్యేకపాలిఈథర్

మాగురించి

INOV集团有3个生产基地,位于山东和上海省。

మేమునాణ్యతవినియోగదారులకుప్రయత్నిస్తున్నారుప్రయత్నిస్తున్నారు。అభ్యర్థన,నమూనా&కోట్,మమ్మల్ని!

విచారణ